ارسال اطلاعات پستهای انتقال به دیسپاچینگ ملی

شماره قراردادها 95-138 و 95-139