پروژه‌ها

قراردادها و پروژه های انجام شده شرکت

 • تأمین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم اسکادای پنج پست فوق توزیع دیسپاچینگ هرمزگان 63 بنزرک، 63 نیوی و …
 • تأمین تجهیزات و نصب و راه اندازی MiniRTU در تعدادی از پستهای سیار دیسپاچینگ هرمزگان، 63 موقت پردیس و …
 • تأمین تجهیزات و نصب و راه اندازی مجموعه مستر اطلاعاتی جهت ارسال 23 ایستگاه انتقال و نیروگاهی استان هرمزگان به دیسپاچینگ ملی
 • تأمین تجهیزات و نصب و راه اندازی مجموعه مستراطلاعاتی 230 جناح و 230 آفتاب جهت ارسال به دیسپاچینگ ملی
 • تأمین تجهیزات و نصب سیستم اسکادای خطوط توسعه 230 پهل و 230 میناب
 • تأمین تجهیزات و اجرای سیستم اسکادای توسعه ایستگاه 230 دوراهی
 • تأمین تجهیزات و نصب و راه اندازی جابجایی دو نود SDH NEC مخابراتی دیسپاچینگ هرمزگان در 400 گنو و نیروگاه ایسین
 • تأمین تجهیزات و راه اندازی لینکهای 104 پایانه های ماکروسل ایستگاهای انتقال استان هرمزگان جهت ارسال به دیسپاچینگ ملی جدید
 • تأمین تجهیزات و راه اندازی لینکهای 104 و آپگرید پایانه های ABB ایستگاهای انتقال استان هرمزگان جهت ارسال به دیسپاچینگ ملی جدید
 • تأمین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم HMI پست 230 میناب
 • تأمین تجهیزات و راه اندازی پروتکل ICCP بین دیسپاچینگهای ملی و هرمزگان
 • تأمین تجهیزات و اجرای ارسال اطلاعات نیروگاهی (ایسین، بندرعباس، هرمزگان، پاسارگاد) به دیسپاچینگ KAOC
 • تأمین تجهیزات و اجرای الزامات فنی جهت دریافت تاییدیه مرکز KAOC از مدیریت شبکه برق ایران
 • توسعه و پشتیبانی نرم افزار مدیریت همایشها
 • تأمین تجهیزات و اجرای سیستم اسکادا و مخابرات نیروگاه لشگری (شامل SDH، PDH، ABB RTU، CGR، CISCO )
 • تأمین تجهیزات و اجرای ارسال اطلاعات ایستگاه 230 آلومینیوم المهدی (بصورت مستر/اسلیو)
 • تأمین تجهیزات و اجرای سیستم اسکادای ایستگاه 63 سیستان
 • تأمین تجهیزات و اجرای سیستم اسکادای ایستگاه 63 حکمی
 • تأمین تجهیزات و اجرای سیستم اسکادای ایستگاه 63 پردیس
 • تأمین تجهیزات و اجرای سیستم مخابرات اسکادای ایستگاه مادکوش
 • تأمین تجهیزات و اجرای سیستم اسکادا و مخابرات ایستگاه 63 دشت امام
 • تأمین تجهیزات و اجرای سیستم مخابرات ایستگاه 63 نگین ترابر
 • تأمین تجهیزات و اجرای سیستم اسکادا و مخابرات ایستگاه 63 رودان-2
 • تأمین تجهیزات و اجرای سیستم اسکادا و مخابرات ایستگاه 63 باورد
 • تأمین تجهیزات و راه اندازی پایانه راه دور ایستگاه 63 شماره یک آبشیرین کن بندرعباس
 • عملیات مهندسی و اجرای سیستم DCS ایستگاه 63 شماره یک آب شیرین کن بندعباس ( سیستم DCS SIEMENS )
 • عملیات مهندسی و اجرای سیستم DCS ایستگاه 63 طلوع ( سیستم DCS ABB )
 • تأمین تجهیزات و اجرای سیستم کنترل تولید نیروگاهها در پایانه راه دور- فاز اول  ( اجرای سیستم AGC در 10 نیروگاه کشور)
 • تأمین تجهیزات و اجرای سیستم کنترل تولید نیروگاهها در پایانه راه دور- فاز ذوم  ( اجرای سیستم AGC در 10 نیروگاه کشور)
 • تأمین تجهیزات سیستم اسکادا و مخابرات ایستگاه 132 دهستان
 • تأمین تجهیزات و اجرای ارسال اطلاعات پستهای 132 کیلوولت انتقال استان هرمزگان به دیسپاچینگ ملی جدید و قدیم
 • طراحی، تأمین و اجرای ارتباط پروتکلی 104 پایانه ایستگاه 230 فولاد کاوه ( CGR، ABB RTU )
 • راه اندازی سیستمهای اسکادا، مخابرات و تله پروتکشن ایستگاه 230 فتوییه
 • تأمین تجهیزات، اجرا و جا به جایی پایانه راه دور ایستگهای مستر استان هرمزگان، و بهبود رویت پذیری در دیسپاچینگ ملی
 • تأمین تجهیزات و اجرای سیستم اسکادای جهت تعویض پایانه راه دور فرسوده جهت بهبود رویت پذیری ایستگاههای انتقال در دیسپاچینگ ملی
 • راه اندازی سیستمهای اسکادا، مخابرات و تله پروتکشن نیروگاه سیکل ترکیبی غدیر قشم
 • راه اندازی سیستمهای اسکادای نیروگاه سیکل ترکیبیکلاس F هنگام
 • تأمین تجهیزات و اجرای سیستم اسکادای آب شیرین کن شایا در پست 230 بوستانو
 • تأمین تجهیزات و اجرای سیستم مخابرات پستهای انتقال آب استان هرمزگان در ایستگاه 400 سرزه ( شامل عملیات پسیو فیبر نوری و اکتیو مخابراتی )